می توانید همچنان به خودتان دروغ بگوید..

فرار می کنید.چشم هایتان را می بندید گوشهایتان را می گیرید  و بلند فریاد می کشید که صدای کسی به گوشتان نرسد؟

چه کسی می تواند از خودش فرار کند؟؟؟

چه کسی می تواند از حقیقت فرار کند و بگوید خود را فریب نداده است؟؟؟

شما که سخن اعتراض دیگران را سرکوب می کنید پس چرا انتظار دارید روزی که شما اعتراض می کنید همان افراد شما را سرکوب نکنند؟

چه انتظار بی جا و پوچی ...

به لانه های تان خزیده اید  و خود را در رویا های پوچتان غرق کرده اید تا مبادا حقیقت تلخ را درک کنید. تا مبادا  بی ارش بودن زندگیتان آشکار شود.

درختان را قطع می کنید و گل ها را لگد مال می کنید این گونه می خواهید این لجن زار را گلستان کنید؟؟؟

وقتی تصور کردن بد بودن اجتماع حیوانیتان برایتان سخت است چگونه انتظار دارید ان را بتوانید درست کنید؟؟؟؟

پ.ن: تا زمانی که کسی فکر نمی کند بد است هرگز تلاشی برای خوب شدن نمی کند

 
 
 
 
 
 
 
/ 0 نظر / 30 بازدید