کفتر مرده!!!

آدم مـرده کـه بیــدار کـردن نـداره

                                    کـفتر کـشته کـه پـروندن نـداره

         گلی کـه ایـن هـمه خــــار داره ،دیــگه نوازش کـردن نـداره

                       آدم دل مــرده دیگه خنـده براش مـعنی نـداره ....

آدم تنـها که دیـگه ،هم دم نـداره ....

                                      خــدایی که خــوابه، دیـگه بیــدار کــردن نـداره

از یــه پــنچره تاریـک و سـیاه

                                   جــای دیدن نـداره

                                                     پـای پیــر و خـسته نای رفـــتن نــداره

                       

                فـصل مـردن واسـه مـن خیلـی وقـت رســیده...

این که دیگه فکر کردن نداره....

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 0 نظر / 39 بازدید