یکی بود یکی نبود

یکی بود یکی نبود  غیر خدا هیچ کی نبود...!!!؟

خوب احمق اگر  غیر خدا هیچ کی نبود تو از کجا می دونی که فقط خدا بوده..؟

شاید تو مارو احمق  فرض کردی شاید خودت احمقی دادی دست ما ،شاید م کسی تو رو  احمق فرض کرده....!!!؟

شاید اینجوری نبودی ..

پس حداقل بگو می گن غیر خدا هیچ کی نبود..

 
 
 
 
 
 
 
/ 0 نظر / 24 بازدید