اندیشه

 

      اینـــجا انـدیشـــــه ی جـاری نیســت

                               مردمــان اینـــجا تنــها اندیشــــه ها را بلـغور می کـنند

                                 و مـــــفاهـیم را لـــــگـدمـــال

 
 
 
 
 
 
 
/ 0 نظر / 27 بازدید