مثل سرزمین من

       اینجا ستاره ها را می کشند

                                                 گلوی ترانه ها را می درند

                         اخر اینجا سرزمین من است

     با تمام رود های خشک اش

                                                  با تمام کودکان بی پناه اش

                         اینــــجا ســرزمین مـن اسـت

   پشـت دیوار های بلــــند کاهگلی ....

                                              مثل دخمه هــای  هـزاران ســــاله 

    مثل یک روز تاریک بلند                               مـــثل شـب بـی سـتاره

مـــثل ســــرزمین مـــن

    سـرزمین از ارزوها خالی،از امید ها تهی

                                                   بـا مردمان بیــگانه پرسـت اش....

    بـا بی سواد های مدرک پرست اش.....

                 با مرد های ،که باید مــثل کوه های بلند ،خامــوش باشند

                اینجا سرزمین من است،سرزمینی از مردانگی بی نصیب

 
 
 
 
 
 
 
/ 0 نظر / 24 بازدید