در انتها

در انتــــــــــــــهایـی یـــــــک شـــب بـلـــــــــــند..

                                               مـی بـوســـد ، مـی بـــــرد ، مـی ســــوزد

                                                 زنـدگی جـاریســــت

                                   ســـــرخ ،ســـــرخ

 
 
 
 
 
 
 
/ 0 نظر / 25 بازدید