.......

مخالفت با خدایان،با خدا با حقیقت.....
 تو با حرف هایت باعث گمراهی جوانان، اهل کتاب ، مردم ... هستی
ای کافر،ای گمراه،ای مرتد ....
این خواست خدایان است ،این خواست خدا است این قسمت و تقدیر است. سرنوشت چنین خواسته است که اینگونه شود ....
لیکن همیشه برایم پرسش است که چرا خواسته خدا پیوند به خواسته شما خورده است؟؟؟
همیشه برای اشتباه مان و برای خواسته های خود خواهانه خود بهانه ای داریم ...
 پ.ن:(برای اینکه بت پرست نباشی،کافی نیست بت ها را شکسته باشی،باید خوی بت پرستی را ترک گفته باشی . نیچه)
 
 
 
 
 
 
 
/ 0 نظر / 30 بازدید