زمان می داند و بس ...

همه چیز در این خلاصه می شود که فکر می کنم که دیگران ارزش دوست داشته شدن را دارند ولی این زمان است که حقیقت را اثبات می کند..

میان حرف خوب بودن تا خود خوب بودن فاصله از زمین تا اسمان است  ...

انسان زاده دروغ است، بهترین کتابهای داستان،فیلم ها و واژگان عاشقانه تنها خیالات و دروغ پردازی های یک نفر یا یک گروه اند....

همه چیز در یک چیز خلاصه شده است رازی که باعث موفقیت انسان است حرافی است و انسانی به اوج خواهد رسید که دروغ گو ترین دروغ گویان باشد ...

همه فکر می کنند که بهترین جذاب ترین و دانا ترین هستند همه فکر می کنند که راز زندگی و خوشبختی را می دانند همه احساس می کنند که با دنیا تفاوت دارند... و گاهی فکرمی کنند مرکز کائنات هستند...

اما این زمان است که مشت محکم بر دهان احمق ها می زند...

شما هیچ نیستید جز  موجودات خیال پرداز موجوداتی که فکر می کنند خوشبخت و خوشحال هستند ولی هیچ چیز ندارند جز خیالات و دروغ...

شما تنها هستید بی کس  بی انکه خود بدانید و این درد بزرگیست که انسان نداند چقدر بد بخت است پس همچنان .... و خوشحال بمانید....

 
 
 
 
 
 
 
/ 0 نظر / 24 بازدید