هفت ابان

     دست هایی که کمک می کنند مقدس ترند از لبهایی اند که دعا می کنند

ای انسان هر جا که باشی و از هر جا که بیائی

زیرا میدانم خواهی آمد .
من کوروشم که برای پارسیها این دولت وسیع را بنا کرده ام ، بدین مشتی
خاک که تن مرا پوشانده رشک مبر.
کوروش بزرگ

هفت ابان روز جهانی کوروش بزرگ پدر ملت ایران است روزی که در تمام دنیا بزرگ ذاشته می شود به جز در سرزمین کوروش ،ایران....

همان بهتر که خوابیدی و ندیدی که فرزندانت بیگانه پرست شده اند ندیدی که بیگانگان قدر تو را بیشتر می داند....

ای دژخیمان....

گیرم که در باورتان به خاک نشسته ام
و ساقه های جوانم از ضربه های تبرهاتان زخمدار است
با ریشه چه می کنید ؟؟

گیرم که بر سر این باغ بنشسته در کمین پرنده اید
پرواز را علامت ممنوع می زنید
با جوجه های نشسته در آشیانه چه می کنید؟
گیرم که می کشید
گیرم که می برید
گیرم که می زنید
با رویش ناگزیر جوانه ها چه می کنید؟

 ..........................................................

پ.ن:فاحعه انجا است که برای اعدام یک نفر 15هزار نفر  از 12 شب تا 5 بامداد منتظر می مانند.ایا برای بزرگ داشت روز کوروش بزرگ  هم 15 هزار نفر می روند تا دژخیمان بدانند اینجا سر زمین کوروش است؟؟؟؟؟؟؟؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 0 نظر / 29 بازدید