» پست ثابت :: ۱۳٩٥/۱٢/٢٩
» کوچه بن بست :: ۱۳٩٥/٤/۱٩
» پست ثابت :: ۱۳٩۳/۱٢/٢٩
» شب :: ۱۳٩۳/٦/۱٧
» دموکراسی :: ۱۳٩۳/٥/٢٦
» تفاوت :: ۱۳٩۳/٥/۱۳
» پندار.. :: ۱۳٩۳/٥/۱۱
» عادت :: ۱۳٩۳/٤/۱۸
» ازادی :: ۱۳٩۳/۳/٩
» قفس.... :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۳
» کفتر مرده!!! :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٠
» گــذشته :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٩
» زمستون :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٦
» حقیقت :: ۱۳٩٢/٦/٢٦
» ...... :: ۱۳٩٢/٦/٢٦
» ...... :: ۱۳٩٢/٦/٢٦
» چه زود ... :: ۱۳٩٢/۳/٢۳
» حقیقت :: ۱۳٩٢/۳/٢۱
» و انسانی ... :: ۱۳٩٢/۳/۱
» در انتها :: ۱۳٩٢/٢/۱٤
» ستم :: ۱۳٩٢/٢/٥
» چه ساده ..... :: ۱۳٩٢/۱/۳
» سخت می توان فهمید .... :: ۱۳٩٢/۱/۳
» اندیشه :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٢
» پنجره :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٠
» شهر من :: ۱۳٩۱/٩/٢٩
» اسباب بازی :: ۱۳٩۱/٩/۱۸
» این حال .... :: ۱۳٩۱/۸/٢٠
» ....... :: ۱۳٩۱/۸/۱٦
» جوانه ها در راه اند .... :: ۱۳٩۱/۸/٤
» ... :: ۱۳٩۱/٧/۳٠
» راه و رسم زندگی .... :: ۱۳٩۱/٦/۱۸
» چنین گفت زرتشت :: ۱۳٩۱/٥/٢٤
» ای خدا ، تو هم ؟؟؟؟؟ :: ۱۳٩۱/٤/٢۳
» مثل سرزمین من :: ۱۳٩۱/٤/۱٩
» باید همسفر شد با سهراب :: ۱۳٩۱/٤/٢
» بینش تصمیم گیری خوب :: ۱۳٩۱/٢/٢۸
» زمان می داند و بس ... :: ۱۳٩۱/٢/٢
» این خیانت است :: ۱۳٩٠/۱٢/٤
» تو آمدی .... :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٠
» مادر :: ۱۳٩٠/۱۱/٢
» می توانید همچنان به خودتان دروغ بگوید.. :: ۱۳٩٠/٩/۱٦
» هفت ابان :: ۱۳٩٠/۸/٧
» امروز امدم... :: ۱۳٩٠/٧/٦
» هیچ... :: ۱۳٩٠/٦/٢٤
» حقیقت انسان :: ۱۳٩٠/٦/۱٩
» مرگ و آزادی :: ۱۳٩٠/٦/٧
» هوس نامه(کفر نامه) :: ۱۳٩٠/٤/۱٢
» .زندان بزرگ.. :: ۱۳٩٠/٤/۱
» برای تو... :: ۱۳٩٠/۳/٢٠
» یک نوشته ای بی ادبی ... :: ۱۳٩٠/۳/۱٥
» لطفا گوسپند باش :: ۱۳٩٠/۳/٦
» انقلاب :: ۱۳٩٠/٢/۳٠
» جامعه کرم گرا :: ۱۳٩٠/٢/٢٦
» واژه های بی ربط :: ۱۳٩٠/٢/٢٠
» همیشه یادت باشد :: ۱۳٩٠/٢/۱٥
» بی نام و نشان :: ۱۳٩٠/٢/٧
» تازیانه :: ۱۳٩٠/۱/۳۱
» چشم ها :: ۱۳٩٠/۱/۱٥
» ای آدمک ها :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٩
» یکی بود یکی نبود :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٧
» چوپان ساده :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٧
» پریشان نامه :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٦