ســــــــــــــــــکوت کــــــــــــــــــن
هر چه ندانی بـهتر است...
صفحات وبلاگ
نویسنده: غریبه - ۱۳٩٠/۳/٢٠

این را می نویسم برای انان که همیشه  خاموش یه این خانه می ایند و خاموش می روند. برای آنان که  آهسته و پیوسته این واژگان را می خوانند.

می نویسم برای خسته ترین نگاه های که بریده ،بریده می خوانند و هیچ نمی گویند..

از زندگی سیرم از حادثه لبریزم..

در انتهای شب از فردا گریزانم...

این پایان بودن را با هر که تقسیم کرده ام جز غم پشیمانی چیزی نمانده باقی...

برای من که به انتهای شب رسیده ام خدا هم مفهوم تازه ای دارد...

چرا  من غریبه را به مهمانی واژگانتان نمی برید . حتی چند خط ..

من به اشنای نامی هم قانعم...

این سکوت را  با سکوتت بشکن.....

 
 
 
 
 
 
 
نویسنده: غریبه - ۱۳٩٠/۳/٦

ای کاش نمی دانستم! ای کاش نمی فهمیدم!
هیچ وقت نخواه که بدانی!هیچ گاه نخواه که بفهمی!
آن زمان که دانستی و یا فهمیدی،انگاه است که تلخ می شود همه هستی.
سعی کن مانند گوسپندان دگر باشی.
هیچ گاه نخواه که بفهمی چرا آن گوسپند فریاد می کشید تنها،در آن هنگام که قصاب آن را به زور می برد.
هر چه ندانی بهتر است.
ندانی که شاید فردا تو هم باید فریاد بکشی.
پس به دنبال فهمیدن چیزی نباش.
با دیگران بخند به دیگران بخند، حتی اگر ندانی برای چه می خندن،حتی زمانی که همه به یک نفر می خندن،ولی هرگز بدنبال دلیل خنده انان به هم نباش.
چون می فهمی زمانی فرا خواهد رسید که همه به تو می خندند.
بادیگران گریه کن حتی اگر ندانی برای چه و برای چه کسی می گریند
پس چشمانت را روی حقیقت ببند و بع بع کن.
هر گز به این فکر نکن که چوپان مهربان چرا اینقدر اصرار دارد تو بیشتر بخوری.
هرگز به این فکر نکن این همه نگرانی چوپان مهربان از بهر چیست.
هرگز نخواه که بدانی آن چیزی که تو را یک عمر از آن ترساندن کابوسی بیش نبوده زاییده خیال.
هرگز نخواه که بدانی آن چیز که تو را به آن امید می دادند سرابی بیش نبوده.
هرگز نخواه که انسان شوی یا مثل او زندگی کنی.
انگاه هست که بفهمی این همه زیبای آن چمن زار های زیبا آن کو ه های بلند و سر سبز آن اسمان ابی با آن تکه آبرهای بازی گوش،سرابی بیش نبوده است.
این همه مهر ورزی بی طمع نبوده .
هرگز نخواه که بدانی آن گوسپند که همیشه کنارت بود چرا بی دلیل به دنبال گوسپند دیگر رفت.
هر چه ندانی بهتر است.
همیشه سعی کن دروغ بگوی و کاری کن که همه به تو دروغ بگویند.
چون حقیقت تلخ است.
احمق و ساده لوح باش .هر چه را که نمی بینی و برایت می گویند باور کن و هر چه را می بینی انکار کن.
تو برده ای بیش نیستی تو تنهای اگر بدانی!
همه جهان از آن تو هست. همه هستی بخاطر تو بوجود آورده شده.
هر زمان که بخواهی می خوری هر زمان که بخواهی می خوابی.
هر زمان که بخواهی عاشق می شوی و هر زمان که بخواهی فارغ می شوی.
پس نخواه که بدانی این زندگی چیست و بردگی یعنی چه؟
بخور و بخواب با دیگران شاد و غمگین باش حتی بی آنکه بدانی چرا؟
فقط گوسپند باش
هر گز خطر نکن که بدانی........

 
 
 
 
 
 
 
غریبه
سکوت بلند ترین فریاد است البته برای ادم های با شعور..
کدهای اضافی کاربر :